Nieuws

Deze pagina bevat een verzameling nieuwtjes uit de media of andere vermeldenswaardige zaken.

LOVB-Techniek geregistreerd in CRKBO

Dankzij zijn registratie in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO), die is terug te vinden via www.crkbo.nl, mag Wilfried zich nu 'CRKBO Geregistreerd Docent' noemen.

CRKBO Docent

Provincie Limburg onderschrijft visie van LOVB-Techniek

Tijdens een bezoek aan de Provincie Limburg heeft LOVB-Techniek zijn visie onder de aandacht gebracht en het LOVB-concept gepromoot om met name in het voortgezet onderwijs meer draagkracht te ontwikkelen voor dit concept. Zoals Theo Bovens, gouverneur van de koning, tijdens dit bezoek aangaf, is "het blijven zoeken naar verbindingen" essentieel. Dit is exact waar LOVB-Techniek met de toepassing van zijn LOVB-concept in het onderwijs voor staat. Verder onderneemt LOVB-Techniek initiatieven richting IBA Parkstad. In de nabije toekomst zullen grootschalige ontwikkelingen en veranderingen het beeld van Zuid-Limburg zowel demografisch, economisch als ruimtelijk ingrijpend veranderen. Als maatschappelijk betrokken onderneming wil LOVB-Techniek hier graag een rol in spelen.

LOVB-Techniek geeft presentatie op AOSL-symposium

In navolging van het symposium in 2013 met de naam "Hoe werkt ons werk" gaf Wilfried Baur namens LOVB-Techniek tijdens het symposium getiteld "(Leer)Kracht van Onderzoek" wederom een presentatie van het LOVB-concept. Het LOVB-concept als vervult een brugfunctie tussen VMBO en bedrijfsleven. LOVB staat voor: Leerlingen, Onderwijs, Vakgebied en Bedrijfsleven. Het doel van Wilfrieds afstudeeronderzoek was om leerlingen zo levensecht mogelijk te laten leren en na te gaan of dit leidt tot een betere motivatie bij leerlingen, een beter gemotiveerde keuze voor een vervolgopleiding en een sterkere koppeling tussen VMBO en bedrijfsleven. De resultaten van het onderzoek gaven inzicht in de opbrengsten voor leerlingen, ouders, school en het technisch bedrijf Enraf-Nonius dat bij de uitvoering van dit project betrokken was. Tijdens de presentatie werd ook een film over het LOVB-concept vertoond.

Presentatie AOSL-symposium (Leer)Kracht van Onderzoek

LOVB-Techniek geeft presentatie in het Parkstad Limburg Stadion

Op zaterdag 05 april was het zover: LOVB-Techniek mocht een presentatie geven in het kader van het CNV Onderwijs-evenement "Talent in Beweging". Plaats van handeling was het Parkstad Limburg Stadion van Roda JC. Tijdens de ongeveer drie kwartier durende presentatie lag de focus op het bekijken van de film LOVB, om vervolgens een dialoog aan te gaan met bezoekers vanuit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs over dit ontwikkelde concept. De bezoekers van de sessie waren van mening dat LOVB een geschikt concept is om leerlingen zo levensecht mogelijk te laten leren, maar hen tevens de mogelijkheid aan te reiken om op basis van eigen ervaringen een beroepskeuze te maken. Vanuit hun intrinsieke motivatie maken de leerlingen hun eigen keuze. De aanwezigen waren het er verder over eens dat LOVB ook de mogelijkheid moet krijgen om zich verder in het onderwijs te kunnen en mogen bewijzen.

Presentatie Talent in Beweging
Presentatie Talent in Beweging

LOVB-concept sluit perfect aan bij de doelstellingen van TechniekTalent.nu

TechniekTalent.nu verbindt zowel landelijk als regionaal alle partijen die zich sterk maken voor instroom en behoud van technisch talent. In de regio zorgt TechniekTalent.nu ervoor dat scholen en bedrijfsleven meer en intensiever met elkaar samenwerken. Leerlingen ontdekken hoe interessant techniek is. Docenten krijgen meer en betere kennis over techniek. En het bedrijfsleven komt in contact met jongeren die in de toekomst misschien wel bij hen komen werken. Het is daarbij belangrijk om verschillende doelgroepen aan te spreken. Dus niet alleen de bÍtastudenten, maar ook andere typen leerlingen. De activiteiten van TechniekTalent.nu zijn onderverdeeld in drie programmalijnen: basisonderwijs, voortgezet- en beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Presentatie LOVB-Techniek tijdens "De O-factor – Talent in beweging", een evenement van CNV Onderwijs

Op zaterdag 05 april 2014 geeft Wilfried Baur een presentatie tijdens het evenement "De O-factor – Talent in beweging", georganiseerd door CNV Onderwijs. Wilfried zal zijn LOVB-concept toelichten, waarna de aanwezigen samen de LOVB-film kunnen bekijken.

Meer lezen: CNV Onderwijs komt naar je toe met de O-factor – talent in beweging

Positieve aanbeveling van LOVB-Techniek door Regiomanager UWV Werkbedrijf Zuid-Limburg

Rob Schwillens, Regiomanager UWV Werkbedrijf Zuid-Limburg, geeft een positieve aanbeveling van LOVB-Techniek: "LOVB-Techniek heeft bewezen een positieve bijdrage te leveren aan de 'eeuwige' discussie tussen de mismatch tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit start met het enthousiasmeren van jongens en meisjes voor bijvoorbeeld de techniek. Het positief beïnvloeden van mentoren, maar zeer zeker ook de ouders van de potentiële studenten. LOVB-Techniek kan en wil hier graag positief aan bijdragen."

LOVB-Techniek genoemd in nieuwsbrief Servicepunt Techniek Zuid-Limburg

Op 31 augustus 2013 verscheen de achtste nieuwsbrief uit de vierde jaargang van het Servicepunt Techniek Zuid-Limburg, met daarin een bijdrage van Wilfried Baur over het LOVB-concept. Deze nieuwsbrief kunt u hier of hier lezen.

Uitreiking van eerste LOVB-deelnamebewijzen

Op 26 juni zijn de eerste LOVB-deelnamebewijzen uitgereikt aan de leerlingen van VMBO-school Het Kwadrant in Weert. Na een korte toespraak mocht Wilfried de leerlingen hun deelnamebewijzen overhandigen, onder toeziend oog van ongeveer tweehonderd aanwezigen, onder wie docenten, medeleerlingen en familieleden.

uitreiking
Ook de begeleiders Wim en Wesley van Enraf-Nonius waren aanwezig om de LOVB-leerlingen te feliciteren en hen persoonlijk een kleine attentie te overhandigen als dank voor hun deelname aan het project.
uitreiking

LOVB-concept krijgt exposure in regionaal dagblad

Op maandag 24 juni 2013 verscheen een artikel over het LOVB-concept in het katern Scala van het Limburgs Dagblad. Hebt u dit gemist? Klik dan hier om het artikel te bekijken.

Doorlopende leerlijnen

Wanneer leerlingen klaar zijn met de basisschool, dan gaan ze naar het voortgezet onderwijs. Maar daarna? Door naar het MBO, HBO of de universiteit?

LOVB-Techniek is overtuigd van de kracht van doorlopende leerlijnen en ziet het belang van een goede samenwerking met partners zoals het Arcus College, Leeuwenborgh Opleidingen, Gilde Opleidingen en Zuyd Hogeschool. Dit heeft geleid tot het streven om lesprogramma's meer op elkaar af te stemmen.

Wat is de betekenis van doorlopende leerlijnen? Dit is zorgen dat leerlingen naadloos overstappen van basisschool naar voorgezet onderwijs, maar ook van voorgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) of universiteit. Het LOVB-concept is een praktisch instrument om het doorlopen van deze leerlijnen voor leerlingen te verbeteren en te stimuleren. De kerncompetentie van het LOVB-concept ligt voornamelijk in de overbrugging tussen het voortgezet onderwijs en het MBO. Maar ook het HBO kan profiteren van het LOVB-concept. Het LOVB-concept kan voor leerlingen na het basisonderwijs een stimulans zijn om vaker en bewuster te kiezen voor een beroepsgerichte technische opleiding.

Techniekpact 2020

Het Techniekpact 2020 is een convenant dat op 13 mei 2013 werd gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden. In dit convenant staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Omdat er tot 2020 jaarlijks 70.000 technici met pensioen gaan moest er een initiatief komen om het tekort aan technisch geschoolde werknemers op te vangen. Om te kunnen blijven concurreren met het buitenland en om marktkansen te benutten heeft Nederland meer goed opgeleide technici nodig. Hoewel er al diverse initiatieven en plannen bestaan om dat te realiseren, blijken deze vooralsnog tekort te schieten. Om nu de ambities van de bestaande plannen en initiatieven te verenigen en deze sneller en met meer daadkracht te realiseren is het Techniekpact 202 gesloten.

Om de genoemde doelen te bereiken zet het Techniekpact in op drie actielijnen met als horizon 2020:

  • Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding.
  • Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan ook aan de slag in een technische baan.
  • Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de techniek, en mensen met een technische achtergrond die met ontslag bedreigd worden of al langs de kant staan elders inzetten in de techniek.

Klik hier om het persbericht bij het Techniekpact 2020 te lezen.

Klik hier voor de samenvatting van het Techniekpact 2020.

Wilfried Baur spreekt op symposium 'Hoe werkt ons werk?'

Op 11 april 2013 vond het symposium 'Hoe werkt ons werk?', georganiseerd door de Academische OpleidingsSchool Limburg (AOSL) plaats. Tijdens dit symposium mocht Wilfried zijn LOVB-concept als brug tussen het bedrijfsleven en het onderwijs toelichten. Dit concept werd ontwikkeld en gebruikt als onderwerp voor zijn afstudeeropdracht aan de Fontys Lerarenopleiding Sittard. Het doel van dit afstudeeronderzoek was om leerlingen zo levensecht mogelijk te laten leren en na te gaan of dit leidt tot een betere motivatie bij leerlingen, een beter gemotiveerde keuze voor een vervolgopleiding en een sterkere koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. De resultaten van het onderzoek gaven inzicht in de opbrengsten voor leerlingen, ouders, school en het technisch bedrijf Enraf-Nonius dat bij de uitvoering van dit project betrokken was.

Meer weten?

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op via het e-mailformulier.